USÜL VE ESASLAR

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

a. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

b. 5393 sayılı Belediye Kanunu,

c. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu,

d. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu,

e. 5378 sayılı Özürlüler Hakkında Kanun,

f. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

g. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

h. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

i. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

j. 4857 sayılı İş Kanunu,

k. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

l. 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

m. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

n. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

o. Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tesbiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik,

p. Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmî Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği,

q. Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği,

r. Yaşlı Hizmet Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım ile Evde Bakım Hizmetleri Hakkında Yönetmelik,

s. İlgili Bakanlıkların Sosyal Yardımlar konusundaki Tebliğ ve Genelgeleri,

t. Sosyal Hizmetler alanındaki Uluslar arası mevzuat ile diğer mevzuat

u. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na Bağlı Kadın Konukevleri Yönetmeliği,

v. İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat.