GÖREV

İlçe halkına yönelik her türlü sosyal yardım, sağlık, rehabilitasyon, iş ve kariyer geliştirme hizmetleri verir ve destekler.

5393 Sayılı Belediyeler Kanunu ve ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükler çerçevesinde Eyüp ilçe sınırları içerisinde ikamet eden fakir ve yardıma muhtaç tüm kesimlere (yaşlı, engelli, kadın, çocuk vb. dezavantajlı kesimler) ayni ve nakdi her türlü yardım işlerinin planlama, programlama ve organizasyon işlerini yürütmek.

Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde; Eyüp Belediyesi bünyesindeki nakdi, eğitim, yiyecek, giyecek, yakacak ve kırtasiye yardımları ile Kadınlar, Engelliler, Yaşlılar, İşsizler, Madde Bağımlısı gibi dezavantajlı vatandaş gruplarına yönelik faaliyet ve projeler geliştirir, birimler kurar ve yönetir.

Birim çalışmalarında; kalite güvencesi ile yenilikçi sosyal yardım uygulamaları yapmak, çalışmaları efektif yönetmek, etkili koordinasyon sağlamak, çalışmaları mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek ve stratejik planda belirtilen amaç ve hedeflere uygun hareket etmek esastır.

Eyüp ilçesi dahilinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşların yardım başvurularını alıp saha ekibi tarafından sosyal durum incelemelerini yaparak bu bilgilerin bilgi işlem otomasyon sistemine aktarımı sağlamak, akabinde imkanlar ölçüsünde ihtiyacı olanlara yardım yapılmasını ve yardım bilgilerinin, sisteme girilmesini sağlamak.

Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olmak ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.

Sosyal dayanışmayı arttırma amacıyla gerektiğinde çeşitli kuruluşlarla işbirliği yaparak yardım kampanyaları düzenlemek.

Eyüp’te ikamet eden engelli öğrencilere servis hizmeti vermek.

Eyüp’te ikamet eden tekerlekli sandalyeye bağımlı engellilere özel asansörlü araçla hastane v.b gibi yerlere tedavi amaçlı gidip gelebilmeleri için servis hizmeti ve tekerlekli sandalye, havalı yatak, işitme cihazı, beyaz baston, koltuk değneği, protez, ortopedik ayakkabı v.b medikal yardımları yapmak

Yardım Sandığı Değerlendirme Kurulu ve ilgili kurul ve komisyonlarda görev almak

Yapılan çalışmalarda ekibinin motive edilmesi, verilen önerileri değerlendirerek gerektiğinde çalışmalara katılarak çalışma ortamını sürekli olarak geliştirme çabası içinde olmak.

Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımını sağlamak

Birim ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak.

Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, görevli personelin disiplin amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.

Bağlı olduğu Başkan veya Başkan Yardımcısı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Birim faaliyetlerinin etkin, verimli ve amaca uygun gerçekleştirilmesini sağlamak, çalışmaları planlamak, izlemek, denetlemek ve koordine etmek.

Personel hareketlerini (izin, dış görev vb.) planlar, denetlemek, bilgilendirilme yapılmasını sağlamak

İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nü ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak